Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Privātums

Privātuma politika dod iespēju iepazīties ar Medicīnas sabiedrībā “ARS” veikto datu apstrādi un pamatojumu.

Pārzinis – SIA  “Medicīnas sabiedrība ARS”

Skolas iela 5, Rīgā, ars@arsmed.lv, tālr: 67201000

Datu apstrādes adreses: Skolas iela 5, Rīga; Brīvības iela 39, Rīga; Jāņa Asara iela 3, Rīga.

Datu aizsardzības speciālists: Agnis Škuškovniks, datu.drosiba@arsmed.lv

Medicīnas sabiedrība “ARS” apstrādājot jūsu personas datus nodrošina, ka dati tiek apstrādāti ievērojot modernus drošības un datu administrēšanas standartus un ES un Latvijas tiesību aktus. Izmantotās tehnoloģijas ir mūsdienu medicīnas sistēmu prasībām atbilstošas. Cilvēki, kas datus apstrādā ir profesionāļi, kas ievēro konfidencialitāti un augstus darba ētikas un morāles standartus.

Medicīnas sabiedrība “ARS” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Klientu identificēšanai
 • Pieraksta nodrošināšanai
 • Medicīnas vai veselības pakalpojuma sniegšanai
 • Izmeklējumu glabāšanai
 • Slimības vēstures glabāšanai
 • Pakalpojuma kvalitātes novērtēšanā un plānošanai
 • Klientu apkalpošanai
 • Atskaišu un pārskatu sagatavošanai
 • Norēķinu administrēšanai
 • Iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei
 • Klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem
 • Medicīnas iekārtu kvalitātes un atbilstības standartiem nodrošināšanai
 • Fiziskās drošības nodrošināšanai
 • Informācijas un informācijas sistēmu drošības nodrošināšanai
 • Mājaslapas uzturēšanai un kvalitātes uzlabošanai
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā

Personas datu apstrādes tiesiskai pamats

ĀRSTNIECĪBAS PROCESS

Datu apstrādes kategorija: Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpes servisu un pakalpojumus un to administrēšanu.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums:

Medicīnas sabiedrība „ARS”, medicīnas pakalpojuma sniegšanas kontekstā, veic klienta (datu subjekta) sensitīvo datu apstrādi, kas nepieciešami ārstniecības vajadzībām un veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanai un administrēšanai, pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 9. Panta 2. Punkta h) apakšpunktu:

“…apstrāde ir vajadzīga profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkos, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskas diagnozes, veselības vai sociālās aprūpes vai ārstēšanas vai veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkos, pamatojoties uz Savienības vai dalībvalsts tiesību aktiem vai saskaņā ar līgumu ar veselības darba profesionāli un ievērojot 3. punktā minētos nosacījumus un garantijas;”.

Datu glabāšanas ilgums: Pacienta datu glabāšanas ilgumu nosaka “Pacientu tiesību likums” un “Medicīnas lietvedības noteikumi”.

VIDEONOVĒROŠANA

Datu apstrādes kategorija: Noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu aizsardzību.

Medicīnas sabiedrība „ARS” veic videonovērošanu uzņēmuma telpās Skolas ielā 5 un Jāņa Asara ielā 3 pamatojoties uz personas datu apstrāde vajadzīga ARS leģitīmo interešu ievērošanai (VDAR 6. pants 1. f).

Datu glabāšana: Video materiāls nestrukturētā un individuāli neidentificējamā veidā tiek glabāts 30 dienas, pēc kurām tas automātiski tiek dzēsts. Dati glabājas serveros, kas atrodas un pieder Medicīnas sabiedrībai “ARS”.

VESELĪBAS KARTE/ LOJALITĀTES PROGRAMMA

Datu apstrādes kategorija: Nodrošināt lojālajiem klientiem īpašu servisu un piedāvājumus.

Datu apstrādes juridiskais pamatojums: Piekrišana.

Medicīnas sabiedrība “ARS” veic pacienta kontaktinformācijas apstrādi un identitātes pārbaudi, lai nodrošināt Lojalitātes karšu īpašniekiem īpašus piedāvājumus, sūtot informatīvus paziņojumus e-pastā un iespējams SMS veidā, pamatojoties uz Personas piekrišanu, kura saņemta atbilstoši VDAR prasībām. Pacientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu jaunumu saņemšanai, atbilstoši VDAR.

Datu glabāšana: Informācija par klientu tiek glabāta, kamēr ir spēkā ARS Lojalitātes kartes līgums. Ja līgums tiek pārtraukts, klienta dati par dalību lojalitātes programmā, tiks izdzēsti 6 mēnešu laikā vai pēc klienta pieprasījuma.

DARBĪBAS NODROŠINĀŠANA

Datu apstrādes kategorija: Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un normatīvajiem aktiem atbilstošu medicīnas iekārtu darbību.

Datu apstrādes juridiskais pamats: Uzņēmuma leģitīmas intereses.

Medicīnas sabiedrība “ARS” veic iekārtu un sistēmu uzturēšanas un administrēšanas darbus, rūpējoties, lai personas dati šī procesa laikā netiktu apstrādāti. Tomēr, ir īpašas situācijas un izņēmumu gadījumi (piemēram, medicīnas iekārtas uzbūves vai sistēmas saskarņu dizaina dēļ), kad darbu nav iespējams veikt bez personas datu apstrādes. Šādās situācijās, ARS nodrošina, ka datu apstrāde tiks minimizēta, un tiks veikta uz stingru konfidencialitātes un drošības noteikumu pamata, un to veiks tikai autorizēti uzņēmumi ar kuriem noslēgts VDAR atbilstošs līgums.

Personas datu aizsardzība

Medicīnas sabiedrība “ARS” aizsargā pacienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

 

Personas datu apstrādātāju kategorijas

Medicīnas sabiedrība “ARS” kā datu pārzinis apstrādā pacientu datus ar lielāko rūpību, atbildību un precizitāti. Lai nodrošinātu kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu, personas dati, atbilstoši VDAR, ievērojot augstākās drošības prasības un noslēdzot vienošanos, kas nodrošina, konkrētās datu apstrādes kontroli var tikt nodoti uzņēmumiem, kas VDAR terminoloģijā tiek saukti par datu apstrādātājiem. Dati tiek nodoti šādām datu apstrādātāju kategorijām:

 • Datu glabāšanu un piekļuvi nodrošinošiem uzņēmumiem, datu glabāšanas un distribūcijas vajadzībām (SIA “Datamed”, SIA “Lattelecom”)
 • Iekārtu izstrādātāji, iekārtu atbalsta speciālisti (SIA “Arbor Medical Korporācija”, SIA “A.Medical”, SIA “NMS Elpa”, SIA “Hansab”)
 • Apdrošinātājiem (ARS ir līgumi ar visām lielākajām apdrošināšanas kompānijām)
 • Citām medicīnas iestādēm (Ārstniecības vai diagnostikas procesa nodrošināšanai)
 • Pētniecībai (tikai anonimizētā veidā vai ar pacienta tiešu piekrišanu)

Personas datu saņēmēji

Medicīnas sabiedrība “ARS” patvaļīgi nenodod pacientu datus trešajām pusēm.

Pacienta dati var tikt nodoti trešajām pusēm tikai izpildoties kādam no šādiem nosacījumiem:

 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ja datu nodošana nepieciešama pamatojoties uz pacienta līgumu ar apdrošināšanas kompāniju vai citu trešo pusi;
 • atbilstoši Valsts normatīvajiem aktiem;
 • ārkārtas gadījumos, lai aizsargātu pacienta dzīvību un vitāli svarīgas intereses.

Ja pacienta datu nodošana ir notikusi, tad atbilstoši VDAR, jebkura nodošanas darbība tiek stingri kontrolēta un reģistrēta.

Piekļuve datiem un to labojumi

Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, tostarp, izmeklējumu rezultātiem, prasīt savu datu labošanu (piemēram, kontaktinformācijas atjaunināšanu), apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Ja vēlaties piekļūt saviem personas datiem, to var izdarīt iesniedzot iesniegumu “Medicīnas sabiedrība ARS”, Skolas ielā 5, Rīga, vai sūtot elektroniski parakstītu (veids kā pārliecināties par jūsu identitāti, un rūpēties, lai datus saņem paredzētais adresāts) iesniegumu uz ars@arsmed.lv.

Identificētus iesniegumus izskatīsim operatīvi un godprātīgi, un sniegsim jums atbildi tuvākajā iespējamajā termiņā.

Lūgumi izlabot vai izdzēst personas datus tiek izskatīti atbilstoši normatīvajam regulējumam un ziņošanas prasībām vai dokumentu saglabāšanai, kas tiek prasīta no SIA “Medicīnas sabiedrība ARS” kā medicīnas iestādes.

Jautājumi par personas datu aizsardzību

Ja jums radušies jautājumi par Medicīnas sabiedrībā Ars veikto personas datu apstrādi un aizsardzību, lūdz sazinieties e-pastā ars@arsmed.lv vai ar datu aizsardzības speciālistu: datu.drosiba@arsmed.lv

Mājaslapa

SĪKDATNES

Mājaslapas darbības laikā tiek izmantotas Sīkdatnes (cookies). Tās ir tīmekļa servera nosūtīta neliela teksta virkne klientam (parasti tīmekļa pārlūkprogrammai), kura tiek saglabāta lietotāja datorā kā neliels fails. Sīkdatnes atvieglo mājaslapas izmantošanu. Sīkdatņu izmantošanu ir iespējams atslēgt, tomēr tas nav ieteicams, jo tas var samazināt vietnes izmantošanas iespējas. Izmantojot sīkdatnes, netiek ievākta jebkāda informācija par jums.