Piesakies vizītei: + 371 67 201 007 vai elektroniski aaa Seko ARS

Arodārsts

Arodārsts

Arodārsts jeb arodslimību ārsts specializējas slimību diagnostikā, ko izraisa veselībai kaitīgi darba apstākļi, kā arī veic medicīniskās apskates jeb veselības pārbaudes.

Arodārsts palīdz izvērtēt darba apstākļus, to ietekmi uz konkrētā cilvēka veselību un otrādi – darbinieka veselības stāvokļa atbilstību konkrētajiem darba apstākļiem.

Nosaka likums

Saskaņā ar Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr. 219 „Kārtība kādā veicama obligātā veselības pārbaude” darba devēja pienākums ir nodrošināt obligātās veselības pārbaudes jebkuram darbiniekam, kurš savā darba vietā tiek/ var tikt pakļauts veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem, arī darbam ar datoru. Noteikumu izpildi kontrolē Valsts darba inspekcija.

Kad ir nepieciešama arodārsta konsultācija?

 • Ja darba devējam ir jāiesniedz izziņa par veselības pārbaudi.
 • Ja darba devējam ir jāiesniedz izziņa par ikgadējo obligāto veselības pārbaudi.
 • Ja slimību ir izraisījuši veselībai kaitīgi darba apstākļi.

Arodslimību ārsta specializācija:

 • hronisku saslimšanu novērošana, ārstēšana un profilakse,
 • infekciju slimību profilakse un ārstēšana (difterija, ērču encefalīts, gripa),
 • dokumentu noformēšana (slimības lapas, izziņas skolai u.c.),
 • obligātās veselības pārbaudes

Kā sagatavoties vizītei pie arodslimību ārsta?

MK noteikumi Nr.219 paredz: Obligātajai veselības pārbaudei nepieciešamie dokumenti ir darba devēja norīkojums uz obligāto veselības pārbaudi (OVP karte), pase vai personas apliecība (eID karte).

Dodoties vizītē pie arodārsta līdzi jāņem visi ar veselības stāvokli saistītie izraksti un slēdzieni, kas saņemti slimnīcās, ambulatorās iestādēs un pie dažādiem speciālistiem. Ir jāsagatavo informācija par lietotajiem medikamentiem. Tas ārstam palīdz iegūt informāciju, kas atvieglo diagnozes noteikšanu un izvēlēties piemērotāko ārstēšanas stratēģiju. Iepriekš sagatavotā informācija palīdz taupīt laiku un līdzekļus, jo var gadīties, ka daži izmeklējumi jau ir veikti un vairs nav atkārtoto.

Darba devējiem Medicīnas centrs ARS piedāvā darbinieku arodapskates jeb likumā noteiktās ikgadējās veselības pārbaudes, kas iekļauj visu nepieciešamo speciālistu konsultācijas.

Obligātā veselības pārbaude jāveic:

 • stājoties darba attiecībās,
 • vienu reizi 1-3 gados,
 • mainoties veselībai kaitīgajiem darba vides faktoriem vai īpašajiem apstākļiem,
 • pēc arodslimību ārsta norādījuma,
 • pēc nodarbinātā pieprasījuma,
 • pēc darba devēja iniciatīvas.

Zināšanai:

Mainot darbavietu, nav obligāti jāveic atkārtota pirmreizējā veselības pārbaude, ja ir jau derīga personas medicīniskā grāmatiņa, –kopš pēdējās pārbaudes nav pagājis gads.

Darba likuma 82. panta otrā daļa paredz, ka izdevumus par ikgadējo veselības pārbaudi sedz darba devējs. Par pirmreizējo veselības pārbaudi maksā pats nodarbinātais, ja vien viņš ar darba devēju nevienojas savādāk.

Arodārsts par darbinieka veselības stāvokli informē tikai darbinieku. Darba devējam slēdzienā norāda, vai darbinieka veselības stāvoklis atbilst vai neatbilst veicamajam darbam, kā arī iesaka, piemēram – vai, strādājot pie datora, ir jālieto redzes korekcijas līdzekļi.

Cenrādis arodapskatēm